FLEET

M/v IBRAHIM SIMSEK

Dwt: 5678mt

Draft: 8.60m

Built: 1984/Spain

M/v KARADENİZ 5

Dwt: 1875mt

Draft: 4,60m

Built: 1981/Turkey